Razvoj novih turističkih proizvoda

Zbog velike konkurencije među turističkim destinacijama i rastućeg interesa turista za upoznavanjem samog odredišta, vrlo je važno u turističku ponudu uključiti sadržaje koji će turistima na zanimljiv način približiti destinaciju u kojoj se nalaze. Također, na turističkom tržištu sve je brže rastuća tendencija za uključivanjem turista u lokalne događaje, a samim time i u svakodnevni život lokalnog stanovništva. Kulturni turizam predstavlja danas najbrže rastuće turističko tržište u Europi. Najnovija tržišna istraživanja pokazuju da se oko 37 posto svih međunarodnih putovanja pripisuje putovanjima motiviranim djelomično ili u potpunost težnjom za zadovoljavanjem kulturnih potreba, a aktivnosti povezane s kulturom sve su važnije posjetiteljima tijekom njihova boravka u destinacijama županije (izvor: Institut za turizam). Kultura se neupitno etablirala kao sastavni dio turističkog proizvoda.

Lokalna zajednica prepoznala je spomenuta kretanja na tržištu pa se pored Turističke zajednice Općine Ston promocija stonskog područja također odvija i preko različitih događaja u vidu Dana malostonske kamenice, Stonskog ljeta i Stonskog maratona. Međutim, unatoč vrhunskoj eno-gastronomskoj ponudi i izuzetnoj kulturno-povijesnoj baštini, stonsko područje godišnje posjeti svega nešto više od 200.000 posjetitelja dok Stonske zidine godišnje obiđe više od 40.000 posjetitelja. Kako bi se iskoristili svi lokalni resursi za intenzivniji razvoj turizma, potrebno je osmisliti jedinstvene i prepoznatljive turističke sadržaje koji će turistima na zanimljiva način približiti Ston kao turističku destinaciju duge povijesti, vrijedne kulturne baštine i vrhunske eno-gastronomske ponude. Slijedom toga, projektom je predviđen razvoj novih turističkih proizvoda i atrakcija (dvije predstave itd.) koji će doprinijeti jačanju turističke ponude i atraktivnosti destinacije i cijelog područja.

Turizam je jedan od najvažnijih pokretača razvoja gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Do nedavno masovni turizam bio je najzastupljeniji razvojni oblik turizma no u novije vrijeme sve više se traži individualizirana turistička ponuda po mjeri pojedinca a kao odgovor na brzi ritam suvremenog načina života raste potražnja za nedirnutim, prirodnim krajolikom. S obzirom na novonastale potrebe u turističkoj potražnji (pametan odmor, interakcija, nova znanja i iskustva, novi doživljaji, zdrav način provođenja slobodnog vremena itd.) javlja se sve veća potražnja za kulturnim, ruralnim i drugim selektivnim oblicima turizma. Turistima se daje mogućnost izravnog kontakta s lokalnim prostorom, kulturnom, poviješću, tradicijom, prirodom i dopušta im se sudjelovanje u aktivnostima, tradiciji i životnom stilu lokalnih ljudi a važna karakteristika ovog tipa turizma je personalizirani kontakt domaćina s turistima. Za razvoj ovih oblika turizma od presudnog značenja je odgovarajuće upravljanje kulturnom baštinom, njegovanje tradicije i starih običaja, razvoj i ponuda autohtonih proizvoda, autohtone kuhinje itd. Unatoč tome što kulturna baština predstavlja veliko bogatstvo stonskog područja, ona je u velikoj mjeri zapuštena te ekonomski još uvijek nedovoljno valorizirana. Znamenitosti poput monumentalnih zidina jedinstvene su u svjetskim razmjerima. Međutim, zidine je tijekom 2014. godine posjetilo oko 44.000 posjetitelja što ukazuje na vrlo malu iskorištenost njihovog stvarnog turističkog potencijala. Pored toga, veliki broj kulturno-povijesnih spomenika nagrizao je zub vremena ili su oštećeni ljudskim djelovanjem i potresima zbog čega je potrebna njihova dodatna zaštita i temeljita obnova.

Područje Stona i Pelješca ima dakle jedinstvene potencijale i komparativne prednosti postati nezaobilazna destinacije upravo ovakve, nove vrste modernih turista.

Međutim, sadašnje stanje predstavlja značajno ograničenje za značajniji razvoj turizma, gospodarski rast i zapošljavanje. Istodobno, postojeći fiskalni kapacitet prijavitelja i partnera ne omogućava provedbu potrebnih zahvata na način i u potrebnom roku koji će omogućiti rast i zaokretanje negativnih gospodarskih i demografskih trendova.

Predloženi integrirani projekt predstavlja ispravan i pravodoban odgovor na uočene probleme i ograničenja te će doprinijeti postavljenim ciljevima. Sveobuhvatnost i integriranost projekta ogleda se u broju zahvata kao i broju partnera i njihovim aktivnostima. Njegova vrijednost i raznovrsnost ogleda se kroz značajan broj zaštićenih kulturnih dobara na cijelom stonskom području: čak 32 zaštićena kulturna dobra od čega 27 nepokretnih kulturnih dobara. Integriranim razvojnim programom obuhvaćeno je čak 13 nepokretnih kulturnih dobara dok će u lapidariju biti izložen velik broj zaštićenih pokretnih kulturnih dobara. Valja napomenuti kako je vrijednost stonskih kulturnih dobara prepoznata i u međunarodnim razmjerima budući da se povijesno urbanistička cjelina Stona s Malim Stonom nalazi na pristupnoj listi prirodnih i kulturnih dobara UNESCO-a.