PARTNERI NA PROJEKTU

Partneri

Prijavitelj projekta Povijest na zrnu soli je Općina Ston. Općina je osnovana 1992. godine proglasom Zakona o jedinicama lokalne i regionalne samouprave (NN br. 90/1992.). Površina Općine je 169,51 km² te broji 2.410 stanovnika naseljenih u 19 naselja.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Načelnik. Načelnik Općine je gospodin Vedran Antunica.

U Općini je zaposleno 17 zaposlenih od kojih su 3 djelatnika s visokom stručnom spremom, 1 djelatnik je s višom stručnom spremom te 13 djelatnika sa srednjom stručnom spremom. Rad Općine organiziran je kroz Jedinstveni upravni odjel kojem je na čelu pročelnik. Odjel obavlja potrebne komunalne, gospodarske i društvene djelatnosti, upravljanje imovinom, pravne i druge potrebne poslove. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je gospodin Ivo Barović.

Općina Ston je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina kao jedinica lokalne samouprave provodi aktivnosti podizanja razine blagostanja, kvalitete života i zadovoljstva građana, te promocije održivog razvoja i konkurentnosti gospodarstva.

Većina projektnih aktivnosti provodi se na području Općine Ston i to u naseljima Ston i Mali Ston.

Većina objekata kulturne baštine na kojima će se obavljati zahvati u vlasništvu su Općine.

Osim toga, Općina kao tijelo javne vlasti jedina ima autoritet i mogućnost različite partnere, različitih interesa povezivati u jedinstven tim sa zajedničkim ciljevima.

Partneri

Prijavitelj projekta Povijest na zrnu soli je Općina Ston. Općina je osnovana 1992. godine proglasom Zakona o jedinicama lokalne i regionalne samouprave (NN br. 90/1992.). Površina Općine je 169,51 km² te broji 2.410 stanovnika naseljenih u 19 naselja.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Načelnik. Načelnik Općine je gospodin Vedran Antunica.

U Općini je zaposleno 17 zaposlenih od kojih su 3 djelatnika s visokom stručnom spremom, 1 djelatnik je s višom stručnom spremom te 13 djelatnika sa srednjom stručnom spremom. Rad Općine organiziran je kroz Jedinstveni upravni odjel kojem je na čelu pročelnik. Odjel obavlja potrebne komunalne, gospodarske i društvene djelatnosti, upravljanje imovinom, pravne i druge potrebne poslove. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela je gospodin Ivo Barović.

Općina Ston je jedinica lokalne samouprave koja obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina kao jedinica lokalne samouprave provodi aktivnosti podizanja razine blagostanja, kvalitete života i zadovoljstva građana, te promocije održivog razvoja i konkurentnosti gospodarstva.

Većina projektnih aktivnosti provodi se na području Općine Ston i to u naseljima Ston i Mali Ston.

Većina objekata kulturne baštine na kojima će se obavljati zahvati u vlasništvu su Općine.

Osim toga, Općina kao tijelo javne vlasti jedina ima autoritet i mogućnost različite partnere, različitih interesa povezivati u jedinstven tim sa zajedničkim ciljevima.

Partneri

Društvo prijatelja dubrovačke starine osnovano je 1952. godine kao društvo građana čija je nakana bila senzibiliziranje široke javnosti za dubrovačko kulturno povijesno nasljeđe – pobuđeno je zanimanje, savjest, ponos i ljubav javnosti u odnosu na veliki broj devastacija naslijeđenog graditeljskog blaga i otuđivanja umjetnina započeto u 19. st. kad se tek bila počela buditi svijest građanstva za povijesne stečevine i njihovo održavanje. Odmah nakon osnivanja Društvo je utvrdilo jasne smjernice i prioriteti svoga rada. Temeljni cilj bio je osposobljavanje gradskih zidina za razgledanje, što je Društvu moglo donijeti i prihode za daljnje akcije. Namjeravalo se popravljati i obnavljati razne spomenike, od fortifikacija te važnih zdanja i crkava na cijelom dubrovačkom području, izvršiti razne komunalne intervencije kako bi se vratilo izvorno stanje ulica, fontana, ferala i ostalog u Gradu, otkupiti predmete muzejske vrijednosti, restaurirati stare slike, organizirati predavanja i izložbe iz povijesti našeg područja te nagrađivati pojedince za pronađene eksponate. Ovo zadnje se nadasve odnosilo na podmorske arheološke lokalitete i pojedinačne nalaze, da bi se spriječila pljačka, preprodaja i odnošenje vrijednih predmeta izvan zemlje.

Slijedom rečenog, Skupština općine Dubrovnik je na sjednici održanoj 31.03.1969. donijela odluku o sklapanju ugovora s Društvom prijatelja dubrovačke starine kojim se održavanje i korištenje kompleksa gradskih zidina u Dubrovniku povjerava Društvu.

Temeljem ugovorom preuzete obveze Društvo je kroz desetljeća uspješno skrbilo i upravljalo dubrovačkim fortifikacijskim sustavom, obnavljalo i rekonstruiralo zidine, tvrđave i druge objekte te ih otvaralo javnosti te naplaćivalo ulaznice posjetiteljima.

Od 1993. godine Društvo skrbi i o Kompleksu stonskih zidina i kula.

Rad u Društvu je dobrovoljan i javan. Članom društva može postati svaka domaća i strana fizička osoba pod uvjetom da prihvaća odredbe statuta Društva. Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u Društvu niti primati izvan Društva javnih počasti za svoj rad u Društvu.

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Veliko vijeće koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine. Veliko vijeće između svojih članova bira članove Malog vijeća; ono je kolegijalni izvršni organ Velikog vijeća i upravlja Društvom između dvije sjednice Velikog vijeća.

Malo vijeće između svojih članova bira predsjednika Društva. Skupština bira i pet članova Nadzornog odbora, koji nadziru zakonitost rada Društva i financijsko – materijalno poslovanje.

Veliko vijeće imenuje članove Savjeta Društva i to iz redova zaslužnih članova Društva, kao i iz redova nečlanova, ako su oni znanstveni, kulturni i javni radnici koji svojim radom mogu pridonijeti unapređenju rada Društva. Savjet je kolegijalni savjetodavni organ Društva. Mandat članovima Savjeta traje doživotno. Društvo je krajem 2014. imalo prosječno 43 zaposlena.

Partneri

Društvo prijatelja dubrovačke starine osnovano je 1952. godine kao društvo građana čija je nakana bila senzibiliziranje široke javnosti za dubrovačko kulturno povijesno nasljeđe – pobuđeno je zanimanje, savjest, ponos i ljubav javnosti u odnosu na veliki broj devastacija naslijeđenog graditeljskog blaga i otuđivanja umjetnina započeto u 19. st. kad se tek bila počela buditi svijest građanstva za povijesne stečevine i njihovo održavanje. Odmah nakon osnivanja Društvo je utvrdilo jasne smjernice i prioriteti svoga rada. Temeljni cilj bio je osposobljavanje gradskih zidina za razgledanje, što je Društvu moglo donijeti i prihode za daljnje akcije. Namjeravalo se popravljati i obnavljati razne spomenike, od fortifikacija te važnih zdanja i crkava na cijelom dubrovačkom području, izvršiti razne komunalne intervencije kako bi se vratilo izvorno stanje ulica, fontana, ferala i ostalog u Gradu, otkupiti predmete muzejske vrijednosti, restaurirati stare slike, organizirati predavanja i izložbe iz povijesti našeg područja te nagrađivati pojedince za pronađene eksponate. Ovo zadnje se nadasve odnosilo na podmorske arheološke lokalitete i pojedinačne nalaze, da bi se spriječila pljačka, preprodaja i odnošenje vrijednih predmeta izvan zemlje.

Slijedom rečenog, Skupština općine Dubrovnik je na sjednici održanoj 31.03.1969. donijela odluku o sklapanju ugovora s Društvom prijatelja dubrovačke starine kojim se održavanje i korištenje kompleksa gradskih zidina u Dubrovniku povjerava Društvu.

Temeljem ugovorom preuzete obveze Društvo je kroz desetljeća uspješno skrbilo i upravljalo dubrovačkim fortifikacijskim sustavom, obnavljalo i rekonstruiralo zidine, tvrđave i druge objekte te ih otvaralo javnosti te naplaćivalo ulaznice posjetiteljima.

Od 1993. godine Društvo skrbi i o Kompleksu stonskih zidina i kula.

Rad u Društvu je dobrovoljan i javan. Članom društva može postati svaka domaća i strana fizička osoba pod uvjetom da prihvaća odredbe statuta Društva. Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u Društvu niti primati izvan Društva javnih počasti za svoj rad u Društvu.

Ustroj Društva reguliran je Statutom koji donosi Skupština društva. Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi društva. Ona izabire Veliko vijeće koje je najviši organ upravljanja Društvom između dva saziva Skupštine. Veliko vijeće između svojih članova bira članove Malog vijeća; ono je kolegijalni izvršni organ Velikog vijeća i upravlja Društvom između dvije sjednice Velikog vijeća.

Malo vijeće između svojih članova bira predsjednika Društva. Skupština bira i pet članova Nadzornog odbora, koji nadziru zakonitost rada Društva i financijsko – materijalno poslovanje.

Veliko vijeće imenuje članove Savjeta Društva i to iz redova zaslužnih članova Društva, kao i iz redova nečlanova, ako su oni znanstveni, kulturni i javni radnici koji svojim radom mogu pridonijeti unapređenju rada Društva. Savjet je kolegijalni savjetodavni organ Društva. Mandat članovima Savjeta traje doživotno. Društvo je krajem 2014. imalo prosječno 43 zaposlena.

Partneri

Turistička zajednica Općine Ston, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodi promidžbu turizma Općine Ston, te sustavno potiče i koordinira aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na području Općine.

Tijela TZ Ston su Turistički ured, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

Turistički ured je stručna služba TZ Ston koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZ Ston.

Skupština TZ Ston zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju, te o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.

Turističko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.

Nadzorni odbor se sastaje 2 put godišnje i raspravlja o izvršenju Programa rada i financijskog plana za godinu. Ovisno o potrebi Nadzorni odbor se može sastati i više puta tijekom godine. Predsjednik NO podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini o obavljenom godišnjem nadzoru.

TZ Ston ima organiziran rad u uredima u Stonu i Žuljani. Godišnji prihod TZ Ston iznosi oko 730 tisuća kuna.

Partneri

Turistička zajednica Općine Ston, sukladno zakonski utvrđenim zadaćama, provodi promidžbu turizma Općine Ston, te sustavno potiče i koordinira aktivnosti za poboljšanje općih uvjeta i sadržaja boravka turista na području Općine.

Tijela TZ Ston su Turistički ured, Skupština, Turističko vijeće i Nadzorni odbor.

Turistički ured je stručna služba TZ Ston koja, sukladno Statutu, realizira Program rada i druge odluke tijela TZ Ston.

Skupština TZ Ston zasjeda 2 puta godišnje i raspravlja o ključnim dokumentima, programu rada i financijskom planu i o njihovom izvršenju, te o drugim važnim pitanjima iz djelokruga sustava turističkih zajednica.

Turističko vijeće zasjeda po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje. Na sjednice Turističkog vijeća uz članove mogu biti pozvani i gosti ukoliko svojom stručnošću ili položajem mogu značajno doprinijeti rješavanju pojedinih pitanja iz predloženog dnevnog reda pojedine sjednice.

Nadzorni odbor se sastaje 2 put godišnje i raspravlja o izvršenju Programa rada i financijskog plana za godinu. Ovisno o potrebi Nadzorni odbor se može sastati i više puta tijekom godine. Predsjednik NO podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini o obavljenom godišnjem nadzoru.

TZ Ston ima organiziran rad u uredima u Stonu i Žuljani. Godišnji prihod TZ Ston iznosi oko 730 tisuća kuna.

Partneri

Tvrtka „Natura Dalmatia” osnovana je 2007. godine kao obiteljska tvrtka, iako počeci proizvodnje gotovo zaboravljenih tradicijskih proizvoda dubrovačkog kraja sežu daleko u povijest obitelji. Naime, obitelj Đuračić radi na obiteljskom gospodarstvu koje se dugi niz godina bavi vinogradarstvom, maslinarstvom i pčelarstvom i veliki su zaljubljenici u etno baštinu Dalmacije, a posebice dubrovačku regiju i Pelješac.

Prvotna ideja bila je pokretanja proizvodnje likera na način da se kreiraju i proizvede autohtoni eno suvenir te se na taj način vrati u uporabu i oživi stare recepte dubrovačkog kraja.

Međutim, vrlo brzo tržište je pokazalo potrebu za proširenjem asortimana te se danas Natura Dalmatia bavi proizvodnjom značajnog broja uporabnih konzumno-gastronomskih suvenira, posebice raznih eno suvenira, izvornih stonskih likera i travarica, suvenirskih pakiranja začinskih i eteričnih trava, stonske soli, maslinovog ulja i autohtonog pelješkog meda.

U djelatnost obrta uključena je cijela obitelj Đuračić i jedna stalno zaposlena osoba.

Izrada i proizvodnja autohtonih proizvoda i suvenira izvrsno se uklapa u jačanje autentične turističke ponude temeljene na domaćim potencijalima i resursima. Turisti u autentičnom okruženju žele konzumirati i kupiti autohtone proizvode, posebice kada se radi o ekološkoj i čistoj proizvodnji. Brojni proizvodi Natura Dalmatie nositelji su oznake „Otočni proizvod“ što govori o njihovoj kvaliteti i jedinstvenosti. Pored navedenog, posjetitelji će, na previđenim radionicama, moći i sami sudjelovati u izradi takvih proizvoda što će obogatiti njihov doživljaj kulture i tradicije ovog prostora.

Partneri

Tvrtka „Natura Dalmatia” osnovana je 2007. godine kao obiteljska tvrtka, iako počeci proizvodnje gotovo zaboravljenih tradicijskih proizvoda dubrovačkog kraja sežu daleko u povijest obitelji. Naime, obitelj Đuračić radi na obiteljskom gospodarstvu koje se dugi niz godina bavi vinogradarstvom, maslinarstvom i pčelarstvom i veliki su zaljubljenici u etno baštinu Dalmacije, a posebice dubrovačku regiju i Pelješac.

Prvotna ideja bila je pokretanja proizvodnje likera na način da se kreiraju i proizvede autohtoni eno suvenir te se na taj način vrati u uporabu i oživi stare recepte dubrovačkog kraja.

Međutim, vrlo brzo tržište je pokazalo potrebu za proširenjem asortimana te se danas Natura Dalmatia bavi proizvodnjom značajnog broja uporabnih konzumno-gastronomskih suvenira, posebice raznih eno suvenira, izvornih stonskih likera i travarica, suvenirskih pakiranja začinskih i eteričnih trava, stonske soli, maslinovog ulja i autohtonog pelješkog meda.

U djelatnost obrta uključena je cijela obitelj Đuračić i jedna stalno zaposlena osoba.

Izrada i proizvodnja autohtonih proizvoda i suvenira izvrsno se uklapa u jačanje autentične turističke ponude temeljene na domaćim potencijalima i resursima. Turisti u autentičnom okruženju žele konzumirati i kupiti autohtone proizvode, posebice kada se radi o ekološkoj i čistoj proizvodnji. Brojni proizvodi Natura Dalmatie nositelji su oznake „Otočni proizvod“ što govori o njihovoj kvaliteti i jedinstvenosti. Pored navedenog, posjetitelji će, na previđenim radionicama, moći i sami sudjelovati u izradi takvih proizvoda što će obogatiti njihov doživljaj kulture i tradicije ovog prostora.

Partneri

Župa sv. Vlaha u Stonu okuplja oko 700 vjernika u naselju Ston te selima Česvinica, Broce, Kobaš, Bižanj, Hrasno, Kuti i Indije.

Katolička Crkva imala je važnu ulogu tijekom povijesti mjesta, pa se tako Stonska biskupija spominje po prvi puta još 877. godine zbog čega se smatra najstarijom biskupijom u Hrvatskoj. U Župi od 1929. godine djeluju redovnice iz Družbe sestara franjevki Bezgrešnog začeća. Valja napomenuti kako župna crkva sv. Vlaha zbog velikih oštećenja uzrokovanih potresom iz 1996. godine još uvijek nije u funkciji ni za vjerske niti turističke svrhe. U Župi se čuva iznimno vrijedna zbirka sakralnog blaga koja trenutno nije dostupna javnosti.

Sastavni dio biskupskog dvora čini i sadašnji prostor lapidarija koji trenutno zauzima samo 35 m2 i potpuno je nedostatan za izlaganje svih vrijednih arheoloških eksponata, kao i vrijedne sakralne zbirke koja uopće nije izložena javnosti.

Partneri

Župa sv. Vlaha u Stonu okuplja oko 700 vjernika u naselju Ston te selima Česvinica, Broce, Kobaš, Bižanj, Hrasno, Kuti i Indije.

Katolička Crkva imala je važnu ulogu tijekom povijesti mjesta, pa se tako Stonska biskupija spominje po prvi puta još 877. godine zbog čega se smatra najstarijom biskupijom u Hrvatskoj. U Župi od 1929. godine djeluju redovnice iz Družbe sestara franjevki Bezgrešnog začeća. Valja napomenuti kako župna crkva sv. Vlaha zbog velikih oštećenja uzrokovanih potresom iz 1996. godine još uvijek nije u funkciji ni za vjerske niti turističke svrhe. U Župi se čuva iznimno vrijedna zbirka sakralnog blaga koja trenutno nije dostupna javnosti.

Sastavni dio biskupskog dvora čini i sadašnji prostor lapidarija koji trenutno zauzima samo 35 m2 i potpuno je nedostatan za izlaganje svih vrijednih arheoloških eksponata, kao i vrijedne sakralne zbirke koja uopće nije izložena javnosti.

dunea_veliki2

Regionalna razvojna agencija DUNEA d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija/DUNEA) osnovana je 2006. godine od strane Dubrovačko-neretvanske županije.

Osnovna uloga Agencije je postizanje ravnomjernog i održivog razvoja Županije, unaprjeđenje i koordinacija postojećih razvojnih aktivnosti u skladu s potrebama regije, nacionalnim potrebama i zahtjevima Europske unije te planiranje budućnost gospodarskog razvoja sa susjednim regijama.

Svrha njezinog djelovanja je poticanje malog i srednjeg poduzetništva, stvaranje povoljne poduzetničke klime, razvoj ljudskih resursa te promoviranje ekonomskog i socijalnog razvoja kroz održavanje seminara, okruglih stolova i radionica.

DUNEA trenutno zapošljava 15 osoba specijaliziranih za upravljanje projektima, koordinaciju regionalnog razvoja, razvoj zajedničkih projekata kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, pružanje savjetodavne i tehničke podrške klijentima, organizaciji različitih radionica, seminara i događanja, te sudjeluje u aktivnostima statističke regije i promicanju mogućnosti ulaganja.

Na čelu Agencije je direktorica.

U ulozi nositelja ili projektnog partnera Agencija ima značajno iskustvo u pripremi i provođenju različitih projekata vezanih za poljoprivredu, turizam, ruralni razvoj, zaštitu okoliša, energetiku, tehnologiju i promet financiranih iz nacionalnih, regionalnih i EU izvora financiranja.

dunea_veliki2

Regionalna razvojna agencija DUNEA d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija/DUNEA) osnovana je 2006. godine od strane Dubrovačko-neretvanske županije.

Osnovna uloga Agencije je postizanje ravnomjernog i održivog razvoja Županije, unaprjeđenje i koordinacija postojećih razvojnih aktivnosti u skladu s potrebama regije, nacionalnim potrebama i zahtjevima Europske unije te planiranje budućnost gospodarskog razvoja sa susjednim regijama.

Svrha njezinog djelovanja je poticanje malog i srednjeg poduzetništva, stvaranje povoljne poduzetničke klime, razvoj ljudskih resursa te promoviranje ekonomskog i socijalnog razvoja kroz održavanje seminara, okruglih stolova i radionica.

DUNEA trenutno zapošljava 15 osoba specijaliziranih za upravljanje projektima, koordinaciju regionalnog razvoja, razvoj zajedničkih projekata kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju, pružanje savjetodavne i tehničke podrške klijentima, organizaciji različitih radionica, seminara i događanja, te sudjeluje u aktivnostima statističke regije i promicanju mogućnosti ulaganja.

Na čelu Agencije je direktorica.

U ulozi nositelja ili projektnog partnera Agencija ima značajno iskustvo u pripremi i provođenju različitih projekata vezanih za poljoprivredu, turizam, ruralni razvoj, zaštitu okoliša, energetiku, tehnologiju i promet financiranih iz nacionalnih, regionalnih i EU izvora financiranja.